JUDr. Bc. Stanislav Bruncko, Ph.D.

 • Spoluautorství u publikace „Občanský zákoník – velký komentář“ (MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol.) Autor komentáře k ustanovením § 928 až 942 – Poručenství (s. 1738 až 1813), k ustanovením § 943 až 947 – Opatrovnictví (s. 1814 až 1854), k ustanovením § 948 až 952 – Opatrovník pro správu jmění dítěte (s. 1855 až 1883), k ustanovením § 953 až 957 – Svěření do péče jiné osoby (s. 1883 až 1912), k ustanovení § 3022 (s. 1974 až 1981). In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. Praha: Leges, 2016, 2064 s. ISBN 978-80-7502-004-8.

 • Hospodaření s výživným dítěte jakožto správa majetku nezletilého dítěte“ BRUNCKO, Stanislav. Hospodaření s výživným dítěte jakožto správa majetku nezletilého dítěte. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2016, č. 9, s. 36-44. ISSN 1210-6348.

 • Manželské majetkové právo ŠÍNOVÁ, Renáta, Ondřej ŠMÍD a Stanislav BRUNCKO. Manželské majetkové právo. In Renata Šínová. BRUNCKO, Stanislav. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 152-174, 23 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-046-8.

 • BRUNCKO, Stanislav. NEW CHANGES IN MAINTENANCE RELATIONS AFTER THE REFORM OF PRIVATE LAW IN THE CZECH REPUBLIC – THE MAINTENANCE AFTER DEAD OF BREADWINNER. In Robert Holman. Conference Proceedings - SGEM Conference On Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Albena: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, 2014. s. 693-700, 8 s. ISBN 978-619-7105-25-4. doi:10.5593/sgemsocial2014B21.

 • Odvolání daru pro nouzi a vyživovací povinnost obdarovaného BRUNCKO, Stanislav. Odvolání daru pro nouzi a vyživovací povinnost obdarovaného. Právní rozhledy, Praha: C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 19, s. 656-659. ISSN 1210-6410.

 • Systém rodinného práva po reformě soukromého práva v České republice BRUNCKO, Stanislav. Systém rodinného práva po reformě soukromého práva v České republice. In Martin Hapla. DEN PRÁVNÍ TEORIE - Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva - Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 71-94, 24 s. ISBN 978-80-210-7369-2.

 • Účel a podstata výživného BRUNCKO, Stanislav. Účel a podstata výživného. In Zdeňka Králíčková, Martin Kornel, Jiří Valdhans. Sborník z konference DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013 - Část V. - Právo na výživné v. vyživovací povinnost. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 6-28, 23 s. ISBN 978-80-210-6812-4.

 • Kde se v zákoně skrývá biologický nebo sociální rodič? BRUNCKO, Stanislav. KDE SE V ZÁKONĚ SKRÝVÁ BIOLOGICKÝ NEBO SOCIÁLNÍ RODIČ? In JUDr. Šmíd Ondřej, Ph.D.; JUDr. Westphalová Lenka, Ph.D.. Dny práva 2012 – Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1252-1265, 14 s. ISBN 978-80-210-6319-8.

 • Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje SELUCKÁ, Markéta, Miloslav HRDLIČKA, Slavomír HALLA, Marián ROZBORA, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš HÜLLE, Michal VLASÁK a Stanislav BRUNCKO. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C.H.Beck, 2013. 268 s. EPI - Právní instituty. ISBN 978-80-7400-471-1.

 • Recenze - Čevelová Z. Gender, víra a manželství v “dlouhém” 19. století. Možnosti interpretace katolických normativních pramenů. BRUNCKO, Stanislav. Recenze - Čevelová Z. Gender, víra a manželství v “dlouhém” 19. století. Možnosti interpretace katolických normativních pramenů. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 2 s. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Vol. 11/2013. ISSN 0231-6625.

 • Recenze - Miroslav Frýdek a kolektiv: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny BRUNCKO, Stanislav. Recenze - Miroslav Frýdek a kolektiv: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 1 s. Časopis pro právní vědu a praxi. č. 3/2013. ISSN 1210-9126.

 • Výživné za první republiky BRUNCKO, Stanislav. Výživné za první republiky. In Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen. I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva - Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 22-41, 20 s. ISBN 978-80-210-6381-5.

 • Nová příbuzenství s právním významem BRUNCKO, Stanislav. NOVÁ PŘÍBUZENSTVÍ S PRÁVNÍM VÝZNAMEM. In JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., Mgr. Lucia Kováčová, Mgr. Lucie Nechvátalová, Mgr. Vojtěch Vomáčka. Cofola 2012 The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 27-33, 7 s. ISBN 978-80-210-5929-0.

 • Právo na výživné v České republice a jeho souvislost s lidskými právy BRUNCKO, Stanislav. PRÁVO NA VÝŽIVNÉ V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO SOUVISLOST S LIDSKÝMI PRÁVY. In Masarykova univerzita. Dny práva 2011 – Days of Law 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-7, 7 s. ISBN 978-80-210-5913-9.

Mgr. Michael Straka

 • Právní kontext pro nařizování programů pro zvládání agrese ve správním a trestním řízení STRAKA, Michael a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Právní kontext pro nařizování programů pro zvládání agrese ve správním a trestním řízení. In Konference Násilí pod kontrolou. 2019.

 • Rozbor skutkové podstaty trestného činu podvodu z pohledu revizního technika při udělování licence FVE a nejnovější uzavřené i živé kauzy z oblasti fotovoltaiky z pohledu trestní obhajoby STRAKA, Michael. Rozbor skutkové podstaty trestného činu podvodu z pohledu revizního technika při udělování licence FVE a nejnovější uzavřené i živé kauzy z oblasti fotovoltaiky z pohledu trestní obhajoby. In Unie soudních znalců. Sborník z konference Elektrotechnik mezi paragrafy. 2019, s. 7-12.

Mgr. Lucie Zatloukalová

 • Dokud nás smrt nerozdělí: úvahy nad právem na rozvod KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Dokud nás smrt nerozdělí: úvahy nad právem na rozvod. In Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 17, s. 573-580.

 • Právní kontext pro nařizování programů pro zvládání agrese ve správním a trestním řízení STRAKA, Michael a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Právní kontext pro nařizování programů pro zvládání agrese ve správním a trestním řízení. In Konference Násilí pod kontrolou. 2019.

 • Quo Vadis Marriage? KORNEL, Martin a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Quo Vadis Marriage? In Zdeňka Králíčková, Martin Kornel, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2018 - DAYS OF LAW 2018 Part I. Marriage for all? Brno: Masaryk University, 2019. s. 69-78.

 • Společné jmění partnerů? Aneb správa a režim jmění v nesezdaném soužití v porovnání se společným jměním manželů ZATLOUKALOVÁ, Lucie. Společné jmění partnerů? Aneb správa a režim jmění v nesezdaném soužití v porovnání se společným jměním manželů. In JANOVEC, Michal; POHL, Jakub; ZAHRADNÍČKOVÁ, Marika; MALÝ, Jan; ŠÍP, Josef; FERFECKÝ, Jan (eds.). Sborník COFOLA 2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 610-627. ISBN 978-80-210-9670-7.

 • Recenze ke knize Boele-Woelki K. – Ferrand F. – Gonzáles- Beilfuss C. – Jänterä-Jareborg M. – Lowe N. – Martiny D. – Todorova V. Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions ZATLOUKALOVÁ, Lucie. Recenze ke knize Boele-Woelki K. – Ferrand F. – Gonzáles- Beilfuss C. – Jänterä-Jareborg M. – Lowe N. – Martiny D. – Todorova V. Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions. 2019. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 159, s. 809-812. ISSN 0231-6625.

Mgr. Veronika Kozlová

 • Dítě v rodině s výskytem domácího násilí KOZLOVÁ, Veronika a Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí. In Práva dítěte. 2014.

 • Ochrana dítěte v rodině s výskytem domácího násilí KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Právní rozpravy. 2014.

 • Ochrana dítěte v rodině s výskytem domácího násilí KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.

 • Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání KOZLOVÁ, Veronika. Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání. In Setkání Libereckého kraje. 2014.

 • Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ. In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 67-74, 161 s. ISBN 978-80-210-6812-4.

 • Domácí násilí - zákon a skutečnost KOZLOVÁ, Veronika a ADRIENA BUDÍNOVÁ. Domácí násilí - zákon a skutečnost. 2013.

 • Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. Jihlava: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2013.

 • Child as a Witness of Domestic Violence KOZLOVÁ, Veronika. Child as a Witness of Domestic Violence. 2013. vyd. Sydney, Australia: World Congress on Family Law and Children’s Rights Inc., 2013. 6 s.

 • Domácí násilí KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí. In Přednáška pro univerzitu třetího věku v sídle veřejného ochránce práv. 2012.

 • Domácí násilí v novém občanském zákoníku KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí v novém občanském zákoníku. In Cofola conference. 2012.

 • Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.

 • Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference) KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ. Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference). 2012.

 • Nový občanský zákoník (v rámci Cofola conference) KOZLOVÁ, Veronika a Martin KORNEL. Nový občanský zákoník (v rámci Cofola conference). 2012.

 • Rodinné právo – Czech Family Law KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ a Veronika KOZLOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.

 • “Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám…“ KOZLOVÁ, Veronika, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Martina CIRBUSOVÁ. “Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám…”. In “Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám…”. 2012.